ทัวร์ ล่าแสงเหนือ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก เมอร์มังสก์ 9 D QR

ทัวร์ ล่าแสงเหนือ รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นปีเตอร์เบิร์ก เมอร์มังสก์ 9 D QR

 

กำหนดการเดินทาง 22 กุมภาพันธุ์ - 2 มีนาคม 2562


ราคาท่านละ 94,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว วีซ่า ทิปคนรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น)

 


โปรโมชั่นพิเศษ เพียงจองและมัดจำภายใน 31 ธันวาคมนี้ ลดทันทีท่านละ 5000 บาท

สอบถามโทร 02-538-3585    Line ID : @tdtravel
 
 
 
รายละเอียดโปรแกรม
 
 

วันแรกของการเดินทาง  (1)                       กรุงเทพกรุงโดฮา(กาตาร์)

18.00น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

21.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา (Doha) โดยเที่ยวบินที่ QR 835 (ใช้เวลาในการเดินทาง 7 ชั่วโมง 50 นาที)  

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)                     กรุงโดฮา  – กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)

00.50น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (Doha International Airport)กรุงโดฮา (Doha) ประเทศกาต้าร์(Qatar)รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

02.35 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia)โดยเที่ยวบินที่ QR 223 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 20 นาที)   

07.55 น.       ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)  กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia)(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ 4 ชั่วโมง) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow)  เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางของ ประเทศรัสเซีย  (Russia) ภายหลังจากการเปิดประเทศ นับเป็นเมืองหลวงที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโลก และจากการจัดอันดับเมื่อไม่นานมานี้  นำท่าน นั่งรถชมเมืองไปเรื่อยๆ จะเห็น วิหารคริสต์ เดอะชาวอย (Cathedral of Chirst the Savoir)วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) มีความหมายว่า วิหารแห่งพระเยซูคริสต์ ผู้ไถ่บาป สร้างในปี พ.ศ. 2382 เสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2426 ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 44 ปี เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงออกแบบโดย Konstantin Thon  โดย วิหารคริสต์ เดอะชาวอย (Cathedral of Chirst The Savoir)  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนาโปเลียน เมื่อปี 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เมื่อท่านเข้าไปด้านในก็จะพบกับความงดงามอลังการของการประดับตกแต่งกระจกสี ภายใน รวมไปถึงภาพเขียนของพระเยซูและนักบุญต่างๆ ที่วาดขึ้นอย่างวิจิตร และเป็นสถานที่สำคัญของนิกายรัสเซียน 

จากนั้น นำท่านสัมผัสบรรยากาศแบบชาวมอสโคว์ ด้วยการนั่งรถไฟใต้ดิน เพื่อไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน (Metro Station) ใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งรถขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ (Moscow) บน เนินเขาสแปร์โร่(Sparrow Hill)เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ (Moscow) ได้ทั้งเมือง อย่างสุดลูกหูลูกตา ใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะสังเกตเห็นอาคารสูงยอดแหลมในแบบของสตาลิน ซึ่งมีอยู่ 7 อาคารด้วยกัน เรียกว่า  The Seven Stalinist-Gothicอาคารที่สูงที่สุดในบรรดาอาคารทั้ง 7 ก็คือ อาคารด้านตรงข้ามลานชมวิว นั้นคือ อาคารของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University)  มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซียมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างในสมัยสตาลิน สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ชั้น บรรดาผู้นำรัสเซีย (Russia)  และผู้มีชื่อเสียง ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street)เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

18.30 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Vega Convention Center Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)                     กรุงมอสโคว์

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่าน เริ่มต้นชมกรุงมอสโคว์ (Moscow)กันที่ พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace)สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านเข้าสู่บริเวณ พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองของแขกระดับประมุขของประเทศ

นำท่านเดินสู่จตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) , โบสถ์อันนันซิเอชั่น (Annunciation Cathedral), โบสถ์อาร์คแอนเจล (Archangel Cathedral) , หอระฆังอีวาน (Ivan the Great bell)และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)  ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ (Tsar’s Bell)สร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์(The Tsar’s Cannon) ที่ตั้งที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory)  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 -15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square)ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆเช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ โบสถ์เซ็นต์บาซิล  (St.Basil Cathedral)สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้นคาซาน (Kazan) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใสสร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแบบโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ เมือปี ค.ศ. 1995

ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department Store)สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปี ต.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และ ราคาค่อนข้างแพง ผ่านชมอนุสรณ์สถานเลนิน(Lenin Mausoleum)ที่เก็บศพ สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ อิสระท่านเดินชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือเป็นลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยวมากที่สุดของ กรุงมอสโคว์ (Moscow)

17.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมความน่ารัก กับการแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส (Russian Circus)การแสดงอันน่าทึ่งของสัตว์  แสนรู้ที่ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี และการแสดงกายกรรมอันน่าตื่นเต้นจากนักแสดง

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Vega Convention Center Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)                         กรุงมอสโคว์ - มูร์มันสค์ – หมู่บ้านซามิ คิรอฟสค์ 

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่าน เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซเรเมตเยโว (Sheremetyevo International Airport) เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ

09.40 น.       ออกเดินทางสู่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)โดยสายการบิน Aeroflotเที่ยวบินที่SU 1320

                   (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

(โปรแกรมและเมืองที่พัก สายการบิน อาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเวลาเที่ยวบินและสภาพอากาศ)

12.10 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานมูร์มันสก์ (Murmansk Airport) เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) หลังผ่านพิธีการตรวจศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำท่านเดินทางเดินทางเข้าสู่ เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) เมืองท่าของรัฐมูร์มันสก์ โอบลาส (Murmansk Oblast) ประเทศรัสเซีย (Russia) ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคลา (Kola Bay) โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมุทร เป็นเมืองที่อยู่ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการมุ่งหน้าออกสู่อาร์คติก

13.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม สถาปัตยกรรมและหมู่อาคารที่ได้รับอิธิพลการก่อสร้างในแบบฉบับรัสเซีย ซึ่งแตกต่างจากสถาปัตยกรรมที่เน้นการอนุรักษน์ธรรมชาติอย่างนอร์เวย์และฟินแลนด์อย่างชัดเจน นำท่านถ่ายรูปกับ อนุเสาวรีย์อัลโยวา (Alyosha Monument)หรืออนุเสาวรีย์ทหารกล้าแห่งมูร์มันสก์ ซึ่งเป็นอนุเสาวรีย์รูปปั่นขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านมองเห็นในระยะไกล สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงทหารโซเวียตที่สู่รบในสมรภูมิอารืคติกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งอนุเสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงถึง 7 เมตร เรียกได้ว่าเป็นรูปปั้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัสเซีย จากจุดชมวิวบริเวณรูปปั้นให้ทัศนียภาพที่งดงามของตัว เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk) และอู่ต่อเรือสินค้าที่ขนส่งจากเมืองท่าแห่งนี้ไปยังเมืองท่าต่างๆในแถบทะเลอาร์คติกและฐานทัพเรือรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของรัสเซีย

นำท่านเข้าชม เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเครียร์ (Nuclear powered Icebreakers)รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเครียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนินกราด (Leningrad) หรือ นครเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ที่กลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลาย ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูร์มันสก์(Murmansk) นี้ ขณะที่รุ่นอื่นๆถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่นๆยังปฎิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางลำก็ใช้ในการนำนักท่องเที่ยวไปสำรวจขั้วโลกเหนือ (North Pole) อีกด้วย

 

18.30 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.       นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ  (Northern lights)  หรือ  แสงออโรร่า (Aurora borealis)เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน ท่ามกลางท้องฟ้าที่ใสดุจคริสตัล มองเห็นดาวนับล้านดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟ้า ทำให้กลายเป็นเป้าหมายของนักเดินทางจากทั่วสารทิศ ที่อยากไปเห็นภาพแบบนี้ด้วยตาด้วยเองสักครั้ง

                   ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงออโรร่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากสภาพอากาศไม่ เอื้ออำนวย โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimut Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)                       มูร์มันสก์หมู่บ้านซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ 

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village)ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า(Foxes) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทาง รวมทั้งเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding)แบบชาวพื้นเมืองซามิ

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปยัง ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้ (Husky Farm)ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ 'ฮัสกี้' สุนัขพื้นเมืองเฉลียวฉลาดและแข็งแรง อาศัยในเขตหนาว ที่มีมายาวนานกว่า 3,000ปี มาแล้ว ชาวแลปป์เลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาวของประเทศรัสเซีย เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ สุนัขฮัสกี้มีความอดทนต่อความหนาวเย็นได้ดีและสามารถลากเลื่อนด้วยความเร็ว เป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศา ในฟาร์มสุนัขนี้มีบริการให้นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)ลองสัมผัสประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน และถ่ายรูปเป็นทีระลึก

นำทุกท่านสนุกกับกิจกรรม ขับสโนว์โมบิล ตลุย ซาฟารี (Snowmobile Safari)พาหนะที่คล่องตัวและปลอดภัยในการเดินทางตะลุยบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง สัมผัสกิจกรรมสนุกๆ ที่ชาวแลปป์ในปัจจุบันมักใช้ในฤดูหนาว ได้ตื่นเต้นกับการขับสโนว์โมบิลไปบนแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็ง สนุกสุดๆ จนลืมหนาว

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสก์ (Murmansk)

19.30 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

21.00 น.       นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ  (Northern lights)  หรือ  แสงออโรร่า (Aurora borealis)เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน ท่ามกลางท้องฟ้าที่ใสดุจคริสตัล มองเห็นดาวนับล้านดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟ้า ทำให้กลายเป็นเป้าหมายของนักเดินทางจากทั่วสารทิศ ที่อยากไปเห็นภาพแบบนี้ด้วยตาด้วยเองสักครั้ง

                   ** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงออโรร่า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากสภาพอากาศไม่ เอื้ออำนวย โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยน**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Azimuth Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)                       มูร์มันสค์ - เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก   

07.00           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานมูร์มันสก์ (Murmansk Airport) เพื่อเดินทางไป นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg) ประเทศรัสเซีย (Russia)โดยเที่ยวบินที่ภายในประเทศ

                   ** รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง **

11.30 น.       ออกเดินทางสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg)โดยสายการบิน Aeroflotเที่ยวบินที่SU 6344

                   (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

13.20 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานปูลโกโว(Pulkovo Airport)  นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg)หลังผ่านพิธีการตรวจศุลกากรแล้วรถโค้ชนำคณะเดินทางเข้าสู่ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg)จัดเป็นเมืองท่าที่สำคัญของรัสเซีย (Russia) เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเจริญอันเก่าแก่รวมไปถึงการวางนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวางถึง 606 ตารางกิโลเมตร แวดล้อมประกอบไปด้วยเกาะถึง 44 9เกาะ เชื่อมต่อด้วยแม่น้ำลำคลองอีก 86 สาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย (Russia) อยู่บริเวณปากแม่น้ำเนวา (Neva River) ริมอ่าวฟินแลนด์ (Gulf of Finland)ในคาบทะเลบอลติก (Baltic Sea) สมัยที่เคยเรืองอำนาจถูกขนานนามว่า “หน้าต่างของยุโรป” เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ มีความงดงามและสมบูรณ์แบบที่มากที่สุดทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และผังเมืองมีเสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์ (The Alexander Column)อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Statue of Peter The Great) บ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของชาวรัสเซียตั้งอยู่ใจกลางเมือง จนเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ณ ประเทศรัสเซีย(Russia)

นำเดินทางสู่เดินทางสู่เมืองพุชคิน (Pushkin)  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยตัวเมืองนั้นตั้งห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไปทางทิศใต้  ประมาณ 24 กิโลเมตร ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1710 สำหรับตัวเมืองพุชคินนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวา (Neva River) แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศนั่นเอง นำท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน (Catherine Palace)ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่หรือห้องบอลรูม (The Great Hall)  เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอำพัน (Amber Room)เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว (Green Dining Room)  ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก

18.30 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)                      เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก

07.00           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) เพื่อนำทุกท่านเช้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ริมฝั่งทะเลบอลติก ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับการล่าสัตว์ในฤดูร้อน พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Palace)ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทย และรัสเซีย  (Thailand & Russia)  พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซีย  (Russia) อีกด้วย ประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้  

จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด (Church on Spilled Blood)  สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ ณ บริเวณที่ตั้งของโบสถ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1881 จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า โบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพ (Church of the Resurrection) หรือที่คนรัสเซียรู้จักกันทั่วไปในชื่อ โบสถ์โมเสค (Church Mosaic) ซึ่งภายในโบสถ์ประดับประดาด้วยรูปภาพโมเสคขนาดใหญ่อย่างวิจิตรตระการตา โบสถ์ดังกล่าวสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วรัสเซีย  (Russia) ศิลปกรรมการก่อสร้างเป็นรูปแบบรัสเซีย  (Russia) ในศตวรรษที่ 17 โดยมีรูปร่างคล้ายกับโบสถ์เซ็นต์บาซิล  (St.Basil Cathedral) ในกรุงมอสโคว์ (Moscow)ใช้เวลาการก่อสร้าง 20 ปี (ค.ศ.1887-1907) แต่ในยุคโซเวียตโบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นโรงเก็บมันฝรั่งประจำเมือง และได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงทตวรรษ 1990 และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1997

17.00 น.       นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส  (Nicholas's palace) สร้างในปี ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุกนิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ด้วยศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสิก เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยสำหรับสตรีชนชั้นสูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังนี้เปลี่ยนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการค้าท้องถิ่น จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

18.00 น.       รับประทานอาหารมื้อพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง มีนักดนตรีคอยขับกล่อม

                   ชมการแสดงระบำพื้นเมือง นับเป็นการแสดงที่น่าประทับใจและสนุกสนาน มีการแสดงเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่งกายชุดประจำเผ่าต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)                    เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก – กรุงโดฮา (กาตาร์)

07.00           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมป้อมปีเตอร์และปอล  (Peter and Paul Fortress)สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟกี้ (Vasilyevsky Island)บนเกาะมีวิหารปีเตอร์ แอนด์ พอล (Cathedral SS Peter and Paul) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้วยการ ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญพอล เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก

  

จากนั้นนั่งรถผ่านชมเรือรบหลวงออโรร่า (Cruise Aurora)  เรือรบโบราณที่พ่ายแพ้กลับมาในช่วงสงครามระหว่างรัสเซีย (Russia) กับ ญี่ปุ่น (Russia) เมื่อปี ค.ศ. 1904 – 1905 เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ รัสเซีย (Russia) ได้เป็นอย่างดี  จากนั้นชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’Catheral)ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วิหารที่มีความยิ่งใหญ่ล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัมอย่างงดงาม และยังเป็นโดมที่สูงเป็นอันดับสามของโลกอีกด้วย ซึ่งตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ ใจกลางเมือง ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี โดยใช้แรงงานกว่า 400,000 คน ภายในวิหารนั้นถูกประดับประดาไปด้วยภาพวาด ภาพไอคอน และโมเสกที่สวยงาม และถ่ายรูปที่ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้น แกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อำนาจ และความยุติธรรม

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้(Nevsky Prospekt)เก็บภาพความประทับใจของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตามถนนสายหลักของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยมี ความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก จุดเด่นอยู่ที่ สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตั่งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมายอิสระท่านในการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และ เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก

จนกระทั่งสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว(Pulkovo Airport)  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ(Bangkok)และ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน

17.10 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา (Doha)โดยเที่ยวบินที่ QR 280  (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 20 นาที)

23.30 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา (Doha International Airport)กรุงโดฮา (Doha) ประเทศกาต้าร์(Qatar)รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)                       กรุงโดฮา – กรุงเทพฯ    

01.45 น.       ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok)โดยเที่ยวบินที่ QR 834 (ใช้เวลาในการเดินทาง 6 ชั่วโมง 40 นาที)

12.30 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุงเทพฯ (Bangkok)

                   โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 
฿94,900
จำนวน:
Visitors: 147,674