ทัวร์ สงกรานต์ อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG

ทัวร์ สงกรานต์ อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน TG

กำหนดการเดินทาง 6 - 15 เมษายน 2562
ราคาท่านละ 119,900 บาท 
 
โปรโมชั่นพิเศษ เพียงจองและมัดจำ ลดทันทีท่านละ 2000 บาท !!

(ราคารวมทุกอย่างแล้ว ทั้งค่าวีซ่า ค่าทิปคนขับรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น และ อาหารทุกมื้อ)


สอบถามโทร 02-538-3585    Line ID : @tdtravel 

 

 

โปรแกรมเลือกเมืองสุด Unseen ที่ไม่ค่อยมีใครจัด การันตีสวยทุกที่ !!

 

- เที่ยวเมืองสวยลินเดา เมืองริมทะเลสาบคอนสแตนซ์ เที่ยวเกาะแห่งดอกไม้ เกาะไมเนา เดินเล่นเมืองเก่าคอนสแตนซ์

- ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า Cabrio กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก

- เดินเล่นช้อปปิ้ง ถ่ายรูปสะพานวิหาร ที่ลูเซิร์นเมืองสุดสวย ยอดฮิตของคนไทย

 - จุดชมวิวยอดเบททเมอร์ฮอร์น จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของธารน้ำแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์ มรดกโลกทางธรรมชาติ

- ยอดเขากอร์นาแกรท ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ

- ชมยอดเขา GLACIER 3000 สนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย

- กรินเดอร์วาล เฟียร์ต จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

- ยอดเขาฮาร์เตอร์ คูลม์ ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟรา

- เลาเทอร์บรูนเน่น เมืองเล็กๆบนหุบเขา ที่ไม่วุ่นวาย เป็นเมืองเงียบๆ ในหุบเขาที่น่ารักเมืองหนึ่ง โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า น้ำตกชเตาบ์บาค

- หมู่บ้านเมอเรน หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์

- หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์ แท้ๆ ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก

- ยอดเขาชิลท์ฮอร์น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her Majestic’s Secret

 

 
 
รายละเอียดโปรแกรม
 

วันแรกของการเดินทาง (1)                             กรุงเทพฯ

21.30น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Dสายการบิน สายการบินไทย อินเตอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)                     กรุงมิวนิค (เยอรมัน) – ลินเดา – เกาะไมเนา – คอนสแตนท์

00.50น.         ออกเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich)โดยเที่ยวบินที่ TG 924(ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง 55นาที)

06.45.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค (Munich International Airport) ณ เมืองมิวนิค (Munich)อันทันสมัยของประเทศเยอรมัน (Germany)(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลินเดา (Lindau)(ระยะทาง 214 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเก่าสไตล์บาวาเรียน เมืองที่มีลักษณะเป็นเกาะ โดยมีทะเลสาบคอนสแตนซ์โอบล้อมเอาไว้ อีกทั้งฉากหลังของเมืองมีเทือกเขาแอลป์ ทําให้มีทัศนียภาพอันงดงาม เป็นอีกหนึ่งเมืองที่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของเยอรมนี เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยว ผู้คนที่มีสีสนและมีชีวิตชีวา

นําท่าน ชมเมืองลินเดาน์ เดินเล่นตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรือนที่งดงามมากมาย ถ่ายภาพกับศาลาว่าการเมืองเก่า Alte Rathaus (Old Town Hall) ที่สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1436 ที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมในแถบหุบเขาไรน์ของเทือกเขาแอลป์ (Alpine Rhine Valley) ที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะสไตล์กอธิค และเรอเนสซองส์ที่งดงาม

12.00 น.       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะไมเนา (Mainau Island) (ระยะทาง 49 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในทะเลสาบคอนสแตนซ์ สวนสวรรค์ของคนรักดอกไม้แห่งทะเลสาบโบเด้นเซ เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เกาะไมเนาได้ชื่อว่า เป็นเกาะแห่งดอกไม้ The Flowers Island เพราะบนเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มากกว่า 500 ชนิด รวมถึงพืชไม้เมืองร้อนด้วย ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้สีสดจัดจ้านสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งมีผีเสื้อพันธุ์หายากนับพันในฟาร์มผีเสื้อที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี รวมถึงความเก่าแก่และชมความสง่างามของพระราชวังฤดูร้อนริมทะเลสาบที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย Grand Duke Frederick ที่ 1 แห่ง Baden อิสระท่านเดินเล่นชมความงามของหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเลาะเลียบทะเลสาบคอนสแตนท์สู่เมือง ตัวเมืองเก่าคอนสแตนท์ (Konstanz)(ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที)  เดินเล่นชมเมืองชนบทที่แสนจะน่ารักเรียงรายไปด้วยร้านอาหารโรงแรมที่พักตลอดจนร้านขายของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

19.00 น.       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Halm Konstanz หรือเทียบเท่า

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)                       คอนสแตนท์– ยอดเขาชทานซ์เซอร์ฮอร์น (สวิตฯ) – ลูเซิร์น

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเดินทางข้ามพรหมแดนสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)กันที่ นำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านชทานซ์ (Stans)(ระยะทาง 143 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อันเป็นที่ตั้งของ ยอดเขาชทานซ์เซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn)ตั้งอยู่ในตำบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) นำท่านนั่งรถรางไอน้ำ ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า Cabrioกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลกที่คงมีความหมายมาจากคำว่า Cabriolet หรือ Convertible ซึ่งหมายถึง คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhornกระเช้าเปิดประทุน Cabrio ใช้งบประมานในการสร้างถึง ราคา 28,100,000 CHF สวิสฟรังซ์ (เป็นเงินไทยประมาณ 983,500,000 บาท) เส้นทางขนส่งสาธารณะแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 1981 เสร็จในปี 1893 โดยนกธุรกิจ 3 ท่าน คือ Franz Josef Bucher-Durrer and Josef Durrer-Gasser

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern)เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument)ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานวิหาร (Chapel bridge) เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้วให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์/กือเบอลิน/ เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก, ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย  

18.30 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Astoria Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)                  ลูเซิร์น– เบททเมอร์แอล์ฟ – แทสซ์ – เซอร์แมท  

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเข้าสู่บริเวณเขต อเล็ทซ์อรีน่า (Aletsch Arena)  สู่ สถานีกระเช้าเมืองเบทเท่น (Betten BAB Station) (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่เมืองเบททเมอร์แอล์ฟ (Bettmeralp)เมืองแสนสวยปลอดมลพิษ (ใช้รถไฟฟ้าทั้งเมือง) ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินเล่นชมเมือง ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาที่มีระดับความสูงกว่า3,000 เมตร กว่า 30 ยอด ของเทือกเขาแอล์ฟได้จากจุดชมวิวของตัวเมือง ในตัวเมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายคอยบริการนักท่องเที่ยว

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นพาท่านเดินเท้ากันอีกชมวิวยอดเขา ณ จุดชมวิวยอดเบททเมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของธารน้ำแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier)ที่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็ง ของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย (หากอากาศเปิดท่านจะสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน) อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของจุดชมวิว ยอดเบททเมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn)  และ อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) หลังจากชมวิวและเก็บภาพบรรยากาศกันเต็มที่ พาท่านลงจากเขาโดย Cable Car

แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแทสซ์ (Tasch)(ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมือง เมืองเซอร์แมท (Zermatt)หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเมืองเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของที่ระลึกทั้งหลายก็น่ารัก   

 19.00 น.      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

 ** หมายเหตุโรงแรมที่เมือง Zermattจองยากมาก ถ้าหากไม่ได้โรงแรมเราจะจัดให้ท่านไปนอนที่เมือง Tasch แทน **

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)                       เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นาแกรท – มองเทรอซ์  

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (GornergratBahn)ให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat)ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก...

พาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenbodenพาท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee)หนึ่งจุดหมายที่ชมยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn)ได้สวยที่สุด ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกันจนเต็มที่
( ทะเลสาบจะเป็นน้ำ ช่วง พ.ค. – พ.ย. ส่วนฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง)

และพาเดินลัดเลาะชมวิวตลอดทางสู่สนาทีด้านล่าง Riffelberg จากนั้นลงรถไฟกันต่อสู่สถานี Riffelalpและสถานี Findelbach จนถึงด้านล่างสุด เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อิสระท่านเดินเล่นชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt)สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของที่ระลึกทั้งหลายก็น่ารัก

สมควรแก่เวลา นำเดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ (Montreux)(ระยะทาง 139 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของสวิส เทียบได้กับริเวียร่าของฝรั่งเศสทีเดียว เนื่องจากอยู่ติดกับชายแดนระหว่างสวิสและฝรั่งเศส (หากอากาศดีๆ จะสามารถมองเห็นฝั่งฝรั่งเศสอยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบได้) จึงทำให้มงเทรอซ์เป็นเมืองสวิสที่มีกลิ่นอายของฝรั่งเศสฝังอยู่ค่อนข้างมาก แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon)เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยงาม แต่ก่อนเคยเป็นปราสาทที่สวยงาม และได้ถูกดัดแปลงมเป็นคุกเพื่อขังนักโทษการเมือง

19.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Royal Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)                       มองเทรอซ์ – รถไฟสาย โกลเด้น พาส– สไวซิเมน - โกล เดอ ปิยง
                                                                     กลาเซียร์ 3000 – ทูน - อินเทอลาเก้น

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โกลเด้น พาส (Golden Pass Line)เป็นรถไฟสายชมวิวที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวรถไฟนั้นจะเป็นกระจกรอบด้านให้เราสามารถมองวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้อย่างพาโนรามาตลอดเส้นทางทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ชมวิวภูเขา ทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร สู่สถานีสไวซิเมน (Zweisimmen)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon)เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000)นำท่านเดินข้าม “The Peak Walk by Tissot” สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus , การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านท้าทายความสูงของสะพาน The Peak Walk by Tissotเป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา, แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลังก์ได้อย่างชัดเจน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองทูน (Thun)(ระยะทาง 78 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองที่มีปราสาทงาม ทะเลสาบสวย งดงามและกลิ่นอายของสวิสแท้ๆ ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำอาเรอ ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามของภูเขา แม่น้ำและทะเลสาบ สายน้ำขนาดกำลังดีโอบกอดเมืองทั้งเมือง ถนนหนทางโค้งผ่านไปตามธารน้ำ โอบอุ้มชุมชน โดยมีปราสาททูน (Schloss Thun)ปราสาทเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1200 โดยดยุคแห่งแซริงเงิน ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเขาเตี้ยทางตอนเหนือของตัวเมือง ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวของเมืองนี้จากนั้น นำท่านล่องเรือทะเลสาบทูนให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งบรรดาปราสาทเก่า โรงแรม บ้านเรือน ให้ท่านชื่นชมระหว่างทางจนถึงเมือง สเปียซ (Spiez)เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของทะเลสาบทูน (Thun Lake) เป็นเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 558 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามเป็นอย่างมาก

สมควรแกเวลา นำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)(ระยะทาง 18  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที)  เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake)เมืองที่รวมกิจกรรมนักท่องเที่ยวภูเขาทั้งยังมีโรงแรมและรีสอร์ท มากมาย อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)                      อินเทอลาเก้น – เลาเทอร์บรูนเน่น – กรินเดอร์วาลกรุน - อินเทอลาเก้น

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่ กรินเดอร์วาล เฟียร์ต (Grindelwald First)(ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านขึ้นกระเช้ากองโดล่า ขึ้นสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น โดยใช้เวลาโดยสารกระเช้าเพียง 25 นาที สู่ยอดเขา นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียสต์ (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร

 

(มีเวลาให้ท่านได้เลือกเส้นทางผจญภัย เช่น First Flyer เก้าอี้ลอยฟ้าบนสายเคเบิ้ลยาว 800 เมตร ด้วยความเร็ว 84 กิโลเมตร/ชั่วโมง สู่สถานนีเชรคเฟลด์ (Schreckfeld), First Mountain cart รถคาร์ทภูเขา ขับลงเขาบนเส้นทางขรุขระจากสถานีเชรคเฟลด์ (Schreckfeld) สู่สถานีบรอท (Bort), Trottibike Scooter จักรยานควมเร็วสูงลงจากสถานีบรอท (Bort) สู่กรินเดลวาลต์ โดยท่าน สามารถซื้อแพคเกจเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการของกรินเดอร์วาลด์ เฟียสต์ ราคาเริ่มต้นแพคเกจประมาณ 50 CHF)

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบ Bachalpseeทะเลสาบบนยอดเขา อิสระรอบๆทะเลสาบ ถ่ายภาพสวยๆ ของยอดเขา First ผ่านทะเลสาบ Bachalpsee ที่มีท้องฟ้าสีสดใสเป็น Background

 

จนได้เวลาเดินกลับสู่สถานี Cable Car กลับสู่ เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก และเมืองแห่งนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากกรินเดลวาลนั้นเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่าน นั่งรถไฟราหลังคากระจกสู่ยอดเขาฮาร์เตอร์ คูลม์ (Harder Kulm)ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ความสูง 1,322 เมตร ดื่มด่ำบรรยากาศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร์ (Eiger) , เมิ้นซ์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau) ที่ถูกขนาบด้วยสองทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อเมือง คือสอบสาปเบรียนส์ และ ทูน ให้ท่านได้เดินสู่สะพานชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟรา

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Oberland Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)              อินเทอลาเก้น – เลาเทอร์บรูนเน่น– เมอเรน –  ยอดเขาชิลท์ฮอร์น – ซูริค

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรูนเน่น (Lauterbrunnen)(ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นเมืองเล็กๆบนหุบเขา ที่ไม่วุ่นวาย  เป็นเมืองเงียบๆ ในหุบเขาที่น่ารักเมืองหนึ่ง นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbachfall) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป

จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ สถานีกรุทช์แฮล์ป  (Grutschalp)  จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถรางเพื่อไปยัง หมู่บ้านเมอเรน (Murren)  หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือ หมู่บ้านเมอเรน (Murren) คือ ยอดเขาไอเกอร์ (The Eiger)  ยอดเขาเมิ้นส  (The Monch) ยอดเขายุงค์ฟราว (The Jungfrau)หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน (Murren) ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald)ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์ แท้ๆ

จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของ ยอดเขาชิลท์ฮอร์น (Schilthorn)สัมผัสความงามบนยอดเขา ณ ความสูง 2,970 เมตร เหนือ ระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาวที่ชิลท์ฮอร์นจะสามารถสนุกกับการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบนหิมะ และที่สำคัญบนยอดเขาชิลท์ฮอร์นแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของภัตตาคาร Piz Gloria ภัตตาคารพาโนรามา 360 องศา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her Majestic’s Secret เมื่อปี ค.ศ.1969

จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านเมอเรน (Murren)นำท่านลงสู่ เมืองเลาเทอร์บรูนเน่น (Lauterbrunnen) จากนั้นได้เวลานำท่านเดินสู่เมือง เมืองซูริค (Zurich)  (ระยะทาง 119 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม. และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2 ในสวิตเซอร์แลนด์ รองจากเจนีวา

19.00 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Crow Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)                       กรุงซูริค

 07.00 น.       บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz)เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สมควรแก่เวลา นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport) กรุงซูริค (Zurich)มีเวลาให้ท่านได้ทำ แพคสัมภาระ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.30 น.       ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok)โดยเที่ยวบินที่ TG 971 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง)

 

วันที่สิบของการเดินทาง (10)                     กรุงเทพฯ

05.30 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุงเทพฯ (Bangkok)

                   โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 

฿119,900
จำนวน:
Visitors: 165,515