ทัวร์ ดีที่สุดของ รัสเซีย มอสโคว เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน TG

ทัวร์ ดีที่สุดของ รัสเซีย มอสโคว เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน สายการบินไทย TG

 

พร้อมเดินทาง 10 - 17 ตุลาคม 2562 ราคาพิเศษ ท่านละ 89,900 บาท (เหลือ 8 ที่สุดท้าย)

 


สอบถามโทร 02-538-3585
Line ID : @tdtravel

 

 

เข้าชมภายสถานที่สำคัญของทั้ง 2 เมือง ไม่ใช่แค่ผ่านชม
เข้าวังสำคัญที่ไม่ควรพลาดของนครเซ็นปีเตอร์เบิร์กและมอสโคว์

บินตรงโดยเข้า-ออกกรุงมอสโคว์ โดยสารการบินไทย TG สะสมไมล์ รอยอล ออคิต พลัส

- มีรถไฟด่วน Sapsan มอสโคว์ - เซ็นต์ ปีเตอร์เบิร์ก
- มีไฟลท์ภายใน เซ็นต์ ปีเตอร์เบิร์ก - มอสโคว์

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวของมอสโคว์

- เข้าชมพระราชวังเครมลิน
- ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ที่เก็บสมบัติของเจ้าชายมัสโควี่
- ชมสถานีรถไฟใต้ดิน เนินเขาสแปร์โร่
- พร้อมชมโชว์ละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส
-
ดินเนอร์บนเรือล่องแม่น้ำมอสโคว์ชมความงามสองฟากฝั่งยามค่ำคืน
- เที่ยวเมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรีนิตี

 

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวของเซ็นต์ ปีเตอร์เบิร์ก
- พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ชมห้องอำพันที่งดงามมาก
- พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
- พระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ
- วังยูสซูปอฟ
- ล่องเรือแม่น้ำเนวาชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Venice of the North
- พิเศษสุดๆ กาล่าดินเนอร์ในพระราชวังนิโคลัส จิบไวน์ พร้อมไข่ปลาคลาเวีย พร้อมชมโชว์
- ชม การแสดงบัลเล่ต์ ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

 

รายละเอียดโปรแกรม

 

วันแรกของการเดินทาง  (1)                       กรุงเทพ– กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย)

11.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั้น 4 ประตู 3แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

14.00 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia)โดยเที่ยวบินที่ TG 974 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 45 นาที) *** บริการอาหารค่ำ บนเครื่อง ***

19.45 น.       ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)  กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) เมืองหลวงและเมืองศูนย์กลางของ ประเทศรัสเซีย  (Russia) ภายหลังจากการเปิดประเทศ นับเป็นเมืองหลวงที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโลก และจากการจัดอันดับเมื่อไม่นานมานี้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเท่า (พักโรงแรมเดิม 3 คืน)วันที่สองของการเดินทาง (2)                     กรุงมอสโคว์

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นําท่าน เริ่มต้นชมกรุงมอสโคว์ (Moscow)กันที่ พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace)สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ นำท่านเข้าสู่บริเวณ พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองของแขกระดับประมุขของประเทศ

 

นำท่านเดินสู่จตุรัสวิหาร (Cathedral Square) ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) , โบสถ์อันนันซิเอชั่น (Annunciation Cathedral), โบสถ์อาร์คแอนเจล (Archangel Cathedral) , หอระฆังอีวาน (Ivan the Great bell)และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)  ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่สำคัญ เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

 จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ (Tsar’s Bell)สร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์(The Tsar’s Cannon) ที่ตั้งที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory)  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 -15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ และ อิหร่าน

 

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square)ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆเช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ โบสถ์เซ็นต์บาซิล  (St.Basil Cathedral)สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของทหารรัสเซียในการยึดครองแคว้นคาซาน (Kazan) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใสสร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะแบบโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ เมือปี ค.ศ. 1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department Store)สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปี ต.ศ. 1895 จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และ ราคาค่อนข้างแพง ผ่านชมอนุสรณ์สถานเลนิน(Lenin Mausoleum)ที่เก็บศพ สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ อิสระท่านเดินชม จัตุรัสแดง (Red Square) ซึ่งถือเป็นลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยวมากที่สุดของ กรุงมอสโคว์ (Moscow)

 

19.00 น.       นำท่านล่องเรือ RADISSON CRUISE ชมกรุงมอสโคว์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ

                 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเท่า (พักโรงแรมเดิม 3 คืน)

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)                     กรุงมอสโคว์

07.00 น.           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านนั่งรถขึ้นสู่จุดสูงสุดของกรุงมอสโคว์ (Moscow) บน เนินเขาสแปร์โร่(Sparrow Hill)เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ (Moscow) ได้ทั้งเมือง อย่างสุดลูกหูลูกตา ใกล้ๆ กันนั้น

ท่านจะสังเกตเห็นอาคารสูงยอดแหลมในแบบของสตาลิน ซึ่งมีอยู่ 7 อาคารด้วยกัน เรียกว่า  The Seven Stalinist-Gothicอาคารที่สูงที่สุดในบรรดาอาคารทั้ง 7 ก็คือ อาคารด้านตรงข้ามลานชมวิว นั้นคือ อาคารของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (Moscow University)  มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซียมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างในสมัยสตาลิน สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ชั้น บรรดาผู้นำรัสเซีย (Russia)  และผู้มีชื่อเสียง ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์เของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  จากนั้นนั่งรถชมเมืองไปเรื่อยๆ จะเห็น วิหารคริสต์ เดอะชาวอย (Cathedral of Chirst the Savoir)วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) มีความหมายว่า วิหารแห่งพระเยซูคริสต์ ผู้ไถ่บาป สร้างในปี พ.ศ. 2382 เสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2426 ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 44 ปี เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงออกแบบโดย Konstantin Thon  โดย วิหารคริสต์ เดอะชาวอย (Cathedral of Chirst The Savoir)  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ (Moscow River) วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนาโปเลียน เมื่อปี 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เมื่อท่านเข้าไปด้านในก็จะพบกับความงดงามอลังการของการประดับตกแต่งกระจกสี ภายใน รวมไปถึงภาพเขียนของพระเยซูและนักบุญต่างๆ ที่วาดขึ้นอย่างวิจิตร และเป็นสถานที่สำคัญของนิกายรัสเซียน 

 

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน (Metro Station) ใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

 

จากนั้นนำท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street)เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

 

17.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านชมความน่ารัก กับการแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส (Russian Circus)การแสดงอันน่าทึ่งของสัตว์  แสนรู้ที่ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี และการแสดงกายกรรมอันน่าตื่นเต้นจากนักแสดง

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเท่า (พักโรงแรมเดิม 3 คืน)

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)                         กรุงมอสโคว์ - นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk)(ระยะทาง 75 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery)เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง สร้างในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ต้องการให้เหมือนหอระฆังที่จัตุรัสวิหารแห่งพระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อนํ้าโดยบังเอิญ หลังจากนำนํ้ามาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้ จากนั้นอิสระท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกบริเวณด้านหน้าศาสนสถานก่อน เดินทางไปทานอาหารกลางวัน  เพราะของที่ระลึกที่นี่ราคาถูกกว่าในกรุงมอสโคว์ (Moscow) และต้องไม่พลาดที่จะซื้อตุ๊กตามาทรอชก้า Matroshkaหรือ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ที่เป็นของที่ระลึกขึ้นชื่อของรัสเซีย (Russia)  ซึ่งก็มีให้เลือกทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ลูกดกมากดกน้อยต่างกันไป อีกทั้งยังมีเครื่องประดับ ผ้าพันคอ ภาพวาด ภาพปักอีกมาก ดูเพลินซื้อเพลินกันเลยทีเดียว

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

อิสระท่านในการเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย และ เลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก

15.30 น.         นำท่านออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg) โดยรถไฟด่วน Sapsan เที่ยว 768A รถไฟความเร็วสูง โดยมีความเร็วสูงสุดประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการเดินทางระหว่างกรุงมอสโคว์ (Moscow) และนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg)

 

19.16 น.      เดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg)เมืองท่าที่สำคัญของรัสเซีย (Russia)  เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเจริญอันเก่าแก่รวมไปถึงการวางนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวางถึง 606 ตารางกิโลเมตร แวดล้อมประกอบไปด้วยเกาะถึง 44 เกาะ เชื่อมต่อด้วยแม่น้ำลำคลองอีก 86 สาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย (Russia) อยู่บริเวณปากแม่น้ำเนวา (Neva River) ริมอ่าวฟินแลนด์ (Gulf of Finland) ในคาบทะเลบอลติก (Baltic Sea) สมัยที่เคยเรืองอำนาจถูกขนานนามว่า หน้าต่างของยุโรป เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ มีความงดงามและสมบูรณ์แบบที่มากที่สุดทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และผังเมือง ปัจจุบันเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีประชากรมากกว่า 4.7 ล้านคน เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัสเซีย และเป็นมรดกโลกขององค์กรยูเนสโก  

 

20.00 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า (พักโรงแรมเดิม 3 คืน)

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)                       นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

07.00 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เช้านี้ นำท่านชม นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg) เริ่มกันที่ ป้อมปีเตอร์และปอล  (Peter and Paul Fortress)สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟกี้ (Vasilyevsky Island)บนเกาะมีวิหารปีเตอร์ แอนด์ พอล (Cathedral SS Peter and Paul) เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้วยการ ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญพอล เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ในอดีตเป็นสิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทำการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซึ่งนับว่าแตกต่าง กับโบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก

 

จากนั้นนั่งรถผ่านชมเรือรบหลวงออโรร่า (Cruise Aurora)  เรือรบโบราณที่พ่ายแพ้กลับมาในช่วงสงครามระหว่างรัสเซีย (Russia) กับ ญี่ปุ่น (Russia) เมื่อปี ค.ศ. 1904 – 1905 เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ รัสเซีย (Russia) ได้เป็นอย่างดี  จากนั้นชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’Catheral)ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา วิหารที่มีความยิ่งใหญ่ล้ำค่าด้วยยอดโดมที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักถึง 100 กิโลกรัมอย่างงดงาม และยังเป็นโดมที่สูงเป็นอันดับสามของโลกอีกด้วย ซึ่งตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่ ณ ใจกลางเมือง ผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี โดยใช้แรงงานกว่า 400,000 คน ภายในวิหารนั้นถูกประดับประดาไปด้วยภาพวาด ภาพไอคอน และโมเสกที่สวยงาม และถ่ายรูปที่ด้านหลังของมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้น แกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อำนาจ และความยุติธรรม

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage Palace)ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทย และรัสเซีย  (Thailand & Russia)  พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์นิโคลัส ที่ 2 ของรัสเซีย  (Russia) อีกด้วย ประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้น จึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796 ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้  

 

จากนั้น แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์หยดเลือด (Church on Spilled Blood)  สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ซึ่งถูกลอบปลงพระชนม์ ณ บริเวณที่ตั้งของโบสถ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.1881 จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า โบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพ (Church of the Resurrection) หรือที่คนรัสเซียรู้จักกันทั่วไปในชื่อ โบสถ์โมเสค (Church Mosaic) ซึ่งภายในโบสถ์ประดับประดาด้วยรูปภาพโมเสคขนาดใหญ่อย่างวิจิตรตระการตา โบสถ์ดังกล่าวสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วรัสเซีย  (Russia) ศิลปกรรมการก่อสร้างเป็นรูปแบบรัสเซีย  (Russia) ในศตวรรษที่ 17 โดยมีรูปร่างคล้ายกับโบสถ์เซ็นต์บาซิล  (St.Basil Cathedral) ในกรุงมอสโคว์ (Moscow)ใช้เวลาการก่อสร้าง 20 ปี (ค.ศ.1887-1907) แต่ในยุคโซเวียตโบสถ์แห่งนี้ได้กลายเป็นโรงเก็บมันฝรั่งประจำเมือง และได้มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในช่วงทตวรรษ 1990 และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1997

17.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังนิโคลัส  (Nicholas's palace) สร้างในปี ค.ศ.1853-1861 เพื่อถวายแด่แกรนด์ดยุก นิโคเลย์ พระโอรสองค์ที่ 3 ของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ออกแบบโดย Andrey Stakenshneider ด้วยศิลปะแบบบารอกผสมคลาสสิก เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต พระราชวังก็กลายเป็นวิทยาลัยสำหรับสตรีชนชั้นสูง หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังนี้เปลี่ยนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนการค้าท้องถิ่น จนกระทั่งปีค.ศ.1990 พระราชวังถูกปลุกให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

18.00 น.       รับประทานอาหารมื้อพิเศษ กาลาดินเนอร์ในพระราชวัง มีนักดนตรีคอยขับกล่อม

ชมการแสดงระบำพื้นเมือง นับเป็นการแสดงที่น่าประทับใจและสนุกสนาน มีการแสดงเล่นดนตรีโบราณ พิณ กีตาร์ การแสดงตลก การเต้นรำพื้นบ้านที่สะท้อนประเพณีและวัฒนธรรม และการแต่งกายชุดประจำเผ่าต่างๆ ที่มีสีสันสวยงาม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า (พักโรงแรมเดิม 3 คืน)

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)                       นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

07.00           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเนวาชมความงดงามของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น Venice of the North

นำเดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) เพื่อนำทุกท่านเช้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรดวาเรสต์ (Peterhof Palace) ริมฝั่งทะเลบอลติก ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์ มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับการล่าสัตว์ในฤดูร้อน พระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง ห้องหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับด้วยทองคำอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได้  ส่วนภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำเดินทางสู่เดินทางสู่หมู่บ้านพุชคิน(Pushkin)  อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนครสหพันธ์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) โดยตัวเมืองนั้นตั้งห่างจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไปทางทิศใต้  ประมาณ 24 กิโลเมตร ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1710 สำหรับตัวเมืองพุชคินนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวา (Neva River) แม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งของประเทศนั่นเอง นำท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน (Catherine Palace)ที่เริ่มสร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชให้เป็นที่พักผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้ตกแต่งทำให้พระราชวังหรูหรามากขึ้นและสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องพักผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่หรือห้องบอลรูม (The Great Hall)  เป็นห้องที่สวยงาม ผลงานชิ้นเอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วยกระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอำพัน (Amber Room)เป็นห้องที่มีความสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นผนังหรือรูปภาพประดับก็นำอำพันมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค่ำสีเขียว (Green Dining Room)  ออกแบบโดย Charles Cameron เป็นห้องที่มีลักษณะเด่นด้วยศิลปะแบบคลาสสิก

18.00 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านชม การแสดงบัลเล่ต์ (Russian Ballet)ศิลปะการเต้นระบำปลายเท้าที่งดงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งจะให้ประสบการณ์ไม่รู้ลืม จบการแสดงนำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก

 

**กรุณาแต่งกายสุภาพ (Smart Casual Dresscode) ท่านสุภาพบุรุษกรุณาใส่กางเกงขายาว**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า (พักโรงแรมเดิม 3 คืน)

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)                      นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก กรุงมอสโคว์ กรุงเทพฯ

07.00           อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม วังยูสซูปอฟ (Yusupov Palace) สร้างในปี ค.ศ. 1770 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส วังแห่งนี้ได้ตกเป็นของ Princes Yusupov โดยสืบมรดกตกทอดกันมา และในปี 1830-1838 มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยสถาปนิก A. Mikhailov มีการสร้างเพิ่มเติม ออกแบบสวนเพิ่มให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบทำน้ำร้อน การประปาต่าง ๆ  โรงละคร ห้องพักในสไตล์แขก (Moorish Room) วังแห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลก เพราะเป็นที่วางแผนและฆาตกรรมรัสปูติน จอมราคะ การวางแผนสังหาร รัสปูติน มีการจำลองเหตุการณ์ด้วยหุ่นขี้ผึ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นบรรยากาศในวันลอบสังหาร รัสปูติน ผู้โค่นบัลลังค์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 และคำสาบอันน่าพิศวง ที่ไม่มีใครหาคำตอบได้ รัสปูตินถูกสังหารโดยการให้ดื่มยาพิษแต่ไม่ตาย ทีมสังหารไล่ยิงยิงซ้ำอีกหลายนัด แล้วจับมัดโยนลงแม่น้ำที่เย็นยะเยือกจนเสียชีวิต 

 

จากนั้นให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt)เก็บภาพความประทับใจของเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กตามถนนสายหลักของเมือง สร้างในปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช โดยมี ความยาว 4.5 กิโลเมตร เริ่มต้นที่หน้าพระราชวังฤดูหนาวและสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโก จุดเด่นอยู่ที่ สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นย่านการค้า ย่านที่อยู่อาศัย ที่ตั่งของพระราชวัง โรงละคร โรงแรม และสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากมาย

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว(Pulkovo Airport)เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ(Bangkok)

17.05 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow)โดยเที่ยวบินที่ S7 050 (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที)

18.35 น.       ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว (Domodedovo International Airport)  กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) รอเปลี่ยนเที่ยวบิน

19.30 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน

22.05 น.       ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok)โดยเที่ยวบินที่ TG 975 (ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั่วโมง 5 นาที)

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)                    กรุงเทพฯ

11.10 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 

 

฿89,900
จำนวน:
Visitors: 118,250