ทัวร์ ดีที่สุดของ อิตาลี 11 วัน TG

ทัวร์ ดีที่สุดของ อิตาลี 11 วัน สายการบินไทย TG

 

กำหนดการเดินทาง 10 - 20 ตุลาคม 2562 ราคาท่านละ 112,900 บาท ลดเหลือ 107,900 บาท

พิเศส พักบนเกาะคาปรี 1 คืน และ เกาะเวนิช 1 คืน แถมฟรี ล่องเรือกองโดล่า !!

 

โปรโมชั่นพิเศษ เพียงจองและมัดจำภายใน 31 สิงหาคม นี้ ลดทันทีท่านละ 5000 บาท !!

 

(ราคารวมทุกอย่างแล้ว ค่าวีซ่า ค่าทิปคนรถ ทิปไกด์ท้องถิ่น อาหารครบทุกมื้อ โรงแรม 4 ดาวใจกลางเมือง ไกด์มือชีพชำนาญเส้นทาง)

  


สอบถามโทร 02-538-3585    Line ID : @tdtravel   

  

เส้นทางนี้เลือกเมืองสวย และ ไฮไลท์ สำคัญที่ไม่ควรพลาดของประเทศอิตาลี เหนือ จรดใต้

 

- บินตรงเข้ากรุงโรม - ออกกรุงมิลาน โดยสายการบินไทย TG สะสมไมล์ รอยอล ออคิต พลัส
- ชมนครปอมเปอี ดินแดนโบราณที่สาบสูญจากเถ้าถ่านภูเขาไฟ
- เที่ยวเมืองซอเรนโต้ เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของอิตาลี
- เที่ยวเส้นทางชายฝั่งอิตาลีใต้ที่แสนโด่งดัง เส้นทางสายอมาลฟี่ หนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก
- ชม เกาะคารี สวรรค์แห่งที่พักตากอากาศของเหล่าคนดัง พร้อมบรรยาศสุดโรแมนติก
- ล่องเรือชม ถ้ำบลูกร๊อตโต้ ถ้ำสีน้ำเงินสุดมหัศจรรย์
- เดินเล่นเมืองนาโปลี แวะถ่ายรูปกับปราสาทนูโวอันยิ่งใหญ่
- เที่ยว กรุงโรม กับสถานที่ไม่ควรพลาด โคลอสเซี่ยม น้ำพุเทรวี่ บันไดเสปน
- เที่ยว
นครรัฐวาติกัน เข้าชมพิพิธภัณฑ์วาติกันที่รวบรวมศิลปะที่หาชมได้ยากยิ่ง
- เดินเล่นเมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงของแคว้นทัศคานีที่ว่ากันว่าสวยงามที่สุดในอิตาลี
- ชมหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่รู้จักจากการทดลองเรื่องแรงโน้มถ่วง
- ชมหมู่บ้าน ซิงเกว เตรเล่ หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก
- เที่ยว เมืองเวนิส เมืองแห่งสวยน้ำ มนต์เสน่ห์ ของ อิตาลี
- เดินเล่น เมืองซีร์มีโอเน่ เมืองน้อยแสนน่ารักที่เป็นเกาะเล็กๆล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ

- ช๊อปปิ้ง กรุงมิลาน เมืองหลวงทางแฟชั่นของโลก


แผนที่เส้นทางการเดินทาง
 
 

รายละเอียดโปรแกรม

 

วันแรกของการเดินทาง (1)                             กรุงเทพฯ

22.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั้น 4 ประตู 3แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)                          กรุงเทพฯ – โรม (อิตาลี) – ปอมเปอี – ซอเรนโต้

00.01 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome)โดยเที่ยวบินที่  TG 944(ใช้เวลาในการเดินทาง  11  ชั่วโมง  54 นาที)

05.55 น.         ถึงท่าอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ (Fiumicino International Airport)กรุงโรม (Rome)ประเทศอิตาลี (Italy)

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ชปรับอากาศนำลูกค้า ทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองปอมเปอี (Pompei)(ระยะทาง 242 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมื่อเดินทางมาถึงท่านจะเห็นภูเขาไฟวิสุเวียส (Vesuvius Volcano)ก่อนเลย ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวามาทับถมสองเมืองคือ เมืองปอมเปอี (Pompei)กับ เมืองเฮอร์คิวลานุม (Herculaneum)และได้กลืนกินเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้เถ้าถ่านที่ประทุออกมา เวลาผ่านไปพันปี เมืองนี้ก็กลายเป็นตำนานที่ลางเลือนจนกระทั่งมีคนที่ขุดพบโดยบังเอิญเมื่อประมาณสองร้อยปีก่อน จึงทำการขุด