ทัวร์ ยุโรป อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน บิน TG

ทัวร์ อเมซิ่ง สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน สายการบินไทย TG


กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2563

ราคาโปรดสอบถาม (ราคารวมทุกอย่างแล้ว วีซ่า ประกัน ทิปคนไกด์ท้องถิ่น ทิปคนรถ)
 

สอบถามโทร 02-538-3585
Line @ ID : @tdtravel (มี @ ข้างหน้าด้วยนะครับ)

 

โปรแกรมเลือกเมืองสุด Unseen ที่ไม่ค่อยมีใครจัด การันตีสวยทุกที่ !!

- หุบเขาอีเบนนาลพ์ ที่ตั้งของ โรงแรม Aescher หนึ่งในภาพโปสการ์ดของสวิส ที่ถูกเผยแพร่มากที่สุดในโลก

- จุดชมวิวยอดเบททเมอร์ฮอร์น จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของธารน้ำแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์ มรดกโลกทางธรรมชาติ

- ยอดเขากอร์นาแกรท ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ

- ทะเลสาปโอเอชชิเน่น มรดกโลก ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล

- ทะเลสาบเบลาเซ จุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบ

- กรินเดอร์วาล เฟียร์ต จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

- ยอดเขาฮาร์เตอร์ คูลม์ ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์ลาเก้น ชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟรา

- เลาเทอร์บรูนเน่น เมืองเล็กๆบนหุบเขา ที่ไม่วุ่นวาย เป็นเมืองเงียบๆ ในหุบเขาที่น่ารักเมืองหนึ่ง โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า น้ำตกชเตาบ์บาค

- หมู่บ้านเมอเรน หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์

- หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์ แท้ๆ ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก

- ยอดเขาชิลท์ฮอร์น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her Majestic’s Secret

- ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า Cabrio กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก

 

แผนที่เส้นทางโปรแกรม

 

 

รายละเอียดโปรแกรม

 

วันแรกของการเดินทาง  (1)                       กรุงเทพฯ

21.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารโดยสาร ชั้น 4 ประตู 3แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย อินเตอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและคอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  

 

วันที่สองของการเดินทาง (2)                     กรุงซูริค (สวิตฯ) – อัพเพนเซล – หุบเขาอีเบนนาลพ์ – คูร์

01.05 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงซูริค (Zurich)โดยเที่ยวบินที่ TG970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง 45 นาที)

07.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport)  กรุงซูริค (Zurich) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเริ่มต้นทริปกันที่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell)(ระยะทาง 96 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งไกล้กับประเทศลิคเทนสไตน์ (Liechtenstein ) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่ นำท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล (Appenzell) ให้ท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึกเก่าของเมือง และให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบตามอัธยาศัย

 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

 นำท่านออกเดินทางสู่ หุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp)(ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที) หุบเขาด้านตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางที่ผ่านเข้าไปยังผ่านป่าไม้ที่มีพื้นที่สวยที่สุดของ Alpstein เดินผ่านที่ราบสูง ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปพืชพันธุ์นานาชนิดในเทือกเขาแอลป์ จนถึงสถานี Cable Car Ebenalp นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) สัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาอันเงียบสงบ ในวันที่ท้องฟ้าเปิดจะเห็นชาวสวิสมากระโดนร่มกันจากบนยอดเขานี้ จากนั้นพาท่านเดินต่อไปที่ไฮไลท์ของเราที่ โรงแรม Aescher หนึ่งในภาพโปสการ์ดของสวิส ที่ถูกเผยแพร่มากที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนภูเขา Appenzellerlandโรงแรมนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากที่โรงแรมโดยทั่วไป ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบ มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก คือตัวโรงแรม Aescher นั้นจะตั้งอยู่ริมหน้าผา บนภูเขาสูง 1,454 เมตร จะเก็บภาพบรรยากาศ หรือเดินเล่นบริเวณริมเขา หรือจะนั่งทานกาแฟชมวิวสวยๆ มีเวลากันอย่างเต็มที่

จนได้เวลากลับสู่ Cable Car เพื่อลงสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  เมืองคูร์ (Chur)(ระยะทาง 77 โลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดิน ชมเมืองคูร์ ให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาล ทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best WesternHotel หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ  คืนนี้ขอความกรุณาทุกท่านจัดเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ที่จำเป็น สำหรับพักค้างคืนที่ เซอร์แมท 2 คืน
* * แยกใส่กระเป๋าแฮนด์แบ็คใบเล็ก ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เก็บไว้บนรถบัส * *

 

 

วันที่สามของการเดินทาง (3)                           คูร์ – เบททเมอร์แอล์ฟ – แทสซ์ – เซอร์แมท

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเข้าสู่บริเวณเขต อเล็ทซ์อรีน่า (Aletsch Arena)  สู่ สถานีกระเช้าเมืองเบทเท่น (Betten BAB Station) (ระยะทาง 218 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองบนยอดเขา 

นำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่เมืองเบททเมอร์แอล์ฟ (Bettmeralp)เมืองแสนสวยปลอดมลพิษ (ใช้รถไฟฟ้าทั้งเมือง) ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านเดินเล่นชมเมือง ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาที่มีระดับความสูงกว่า3,000 เมตร กว่า 30 ยอด ของเทือกเขาแอล์ฟได้จากจุดชมวิวของตัวเมือง ในตัวเมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายคอยบริการนักท่องเที่ยว จากนั้นพาท่านเดินเท้ากันอีกชมวิวยอดเขา ณ จุดชมวิวยอดเบททเมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นความงามของธารน้ำแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier)ที่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยมีความยาวถึง 22 กิโลเมตร ยาวที่สุดในบรรดาทุ่งน้ำแข็ง ของเทือกเขาแอลป์ทั้งยุโรป และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย (หากอากาศเปิดท่านจะสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งได้อย่างชัดเจน) อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของจุดชมวิว ยอดเบททเมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn)  และ อเลิท์ซ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) หลังจากชมวิวและเก็บภาพบรรยากาศกันเต็มที่ พาท่านลงจากเขาโดย Cable Car

แล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองแทสซ์(Tasch)(ระยะทาง 53 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อต่อรถไฟเข้าสู่เมือง เมืองเซอร์แมท (Zermatt)หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเมืองเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของที่ระลึกทั้งหลายก็น่ารัก   

 19.00 น.      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง   

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

 ** หมายเหตุโรงแรมที่เมือง Zermatt จองยากมาก ถ้าหากไม่ได้โรงแรมเราจะจัดให้ท่านไปนอนที่เมือง Tasch แทน **

 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4)                         เซอร์แมท – ยอดเขากอร์นาแกรท

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟกอร์นาแกรท (Gornergrat Bahn)ให้คณะได้ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ ยอดเขากอร์นาแกรท (Gornergrat)ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นำท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของ ยอดแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn)ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก...

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขา แบบบุฟเฟต์

ช่วงบ่ายจะเริ่มเที่ยวเจาะลึกยอดเขานี้ เริ่มต้นด้วยพาท่านนั่งรถไฟลงไปที่สถานี Rotenbodenพาท่านเดินเท้าสู่ ทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee)หนึ่งจุดหมายที่ชมยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn)ได้สวยที่สุด ด้านหน้าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชัดๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพประทับใจกันจนเต็มที่

และพาเดินลัดเลาะชมวิวตลอดทางสู่สนาทีด้านล่าง Riffelberg จากนั้นลงรถไฟกันต่อสู่สถานี Riffelalpและสถานี Findelbach จนถึงด้านล่างสุด เมืองเซอร์แมท (Zermatt)ความสวยยังไม่จบแค่นี้ พาท่านไปชมมุมที่สวยที่สุดของการชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) ในมุมที่เห็นทั้งตัวเมืองและ Background เป็นยอดเขา แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) อิสระท่านเดินเล่นชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) สัมผัสบรรยากาศรอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก ร้านอาหารและร้านรวงต่างๆตบแต่งได้อย่างสวยงาม ของที่ระลึกทั้งหลายก็น่ารัก 

19.00 น.       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร อาหารไทย   

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้าของการเดินทาง (5)                       เซอร์แมท – ทะเลสาปโอเอชชิเน่น – ทะเลสาบเบลาเซ – อินเทอลาเก้น

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแคน เดอร์สเทก ( Kandersteg)(ระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เพื่อนำท่านนั่งกระเช้าสู่ ทะเลสาปโอเอชชิเน่น  (Oeschinensee)

 

มีขนาด 22 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจากยอดเขา ได้แก่ Bluemlisalp, Oeschinenhorn, Frundenhorn  และ Doldenhornเป็นสถานที่ที่เหมาะกับผู้ที่รักธรรมชาติและนักเดินทางไกล โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้น 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดูร้อน ตั้งอยู่ในรัฐเบริ์น (Bernese Oberland) ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองแคนเดอร์สเทก และใต้ทะเลสาบมีท่อน้ำ เพื่อส่งต่อน้ำในทะเลสาบใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและน้ำปาให้กับ Kandersteg ห่างเพียง 4 กิโลเมตร ในหุบเขาโอชิเนน ตั้งอยู่บริเวณความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,578 เมตร และเมื่อในปี 2007 ทะเลสาบโอชิเนน Oeschinen แห่งนี้ ได้ถูกจัดขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโก้เป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตยุงเฟราด้วย Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn UNESCO World  สนุกกับกิจกรรมที่นี่ พายเรือในช่วงฤดูร้อน หรือเลื่อนหิมะในช่วงฤดูหนาว ที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยพันธุ์พืชมากมาย กล้วยไม้ และ Gentian Edelweissฝูงแกะ ฝูงวัวที่กำลังเล็มหญ้า สร้างความประทับใจแก่ผู่ไปเยือน  

 

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (Blausee Lake)(ระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ทะเลสาบสีฟ้าแสนสวยกลางป่าของสวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย  อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)(ระยะทาง 38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) อิสระให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของ ตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุ กว่า 100 ปีที่งดงามด้วย สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือได้มีเวลาในการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย 

 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel หรือเทียบเท่า  

 

วันที่หกของการเดินทาง (6)                       อินเทอลาเก้น กรินเดอร์วาล เฟียร์ต – อินเทอลาเก้น  

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่ กรินเดอร์วาล เฟียร์ต (Grindelwald First)(ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านขึ้นกระเช้ากองโดล่า ขึ้นสู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น โดยใช้เวลาโดยสารกระเช้าเพียง 25 นาที สู่ยอดเขา นำท่านเดินเลียบหน้าผาเฟียสต์ (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริมหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตะการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวที่ยื่นออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร

 

(มีเวลาให้ท่านได้เลือกเส้นทางผจญภัย เช่น First Flyer เก้าอี้ลอยฟ้าบนสายเคเบิ้ลยาว 800 เมตร ด้วยความเร็ว 84 กิโลเมตร/ชั่วโมง สู่สถานนีเชรคเฟลด์ (Schreckfeld), First Mountain cart รถคาร์ทภูเขา ขับลงเขาบนเส้นทางขรุขระจากสถานีเชรคเฟลด์ (Schreckfeld) สู่สถานีบรอท (Bort), Trottibike Scooter จักรยานควมเร็วสูงลงจากสถานีบรอท (Bort) สู่กรินเดลวาลต์ โดยท่าน สามารถซื้อแพคเกจเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการของกรินเดอร์วาลด์ เฟียสต์ ราคาเริ่มต้นแพคเกจประมาณ 50 CHF)

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนเขา

จากนั้นนำท่านชมทะเลสาบ Bachalpseeทะเลสาบบนยอดเขา อิสระรอบๆทะเลสาบ ถ่ายภาพสวยๆ ของยอดเขา First ผ่านทะเลสาบ Bachalpsee ที่มีท้องฟ้าสีสดใสเป็น Background

 

จนได้เวลาเดินกลับสู่สถานี Cable Car กลับสู่ เมืองกรินเดอร์วาล (Grindelwald) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) อันได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ในหุบเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมนติกที่สุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์ที่แสนโรแมนติก และเมืองแห่งนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากกรินเดลวาลนั้นเป็นเมืองแห่งรีสอร์ทกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นำท่าน นั่งรถไฟราหลังคากระจกสู่ยอดเขาฮาร์เตอร์ คูลม์ (Harder Kulm)ภูเขาลูกน้อยแห่งเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ความสูง 1,322 เมตร ดื่มด่ำบรรยากาศดินแดนสามขุนเขา ไอเกอร์ (Eiger) , เมิ้นซ์ (Monch) และจุงเฟรา (Jungfrau) ที่ถูกขนาบด้วยสองทะเลสาบ อันเป็นที่มาของชื่อเมือง คือสอบสาปเบรียนส์ และ ทูน ให้ท่านได้เดินสู่สะพานชมวิวอันตระการตา สามขุนเขาแห่งแดนจุงเฟรา

 

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองบนยอดเขา 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)        อินเทอลาเก้น เลาเทอร์บรูนเน่น เมอเรน กิมเมอวาลด์ ยอดเขาชิลท์ฮอร์น - เลาเทอร์บรูนเน่น – ลูเซิร์น

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

เช้านี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรูนเน่น (Lauterbrunnen)(ระยะทาง 12 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที) เป็นเมืองเล็กๆบนหุบเขา ที่ไม่วุ่นวาย เป็นเมืองเงียบๆ ในหุบเขาที่น่ารักเมืองหนึ่ง นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbachfall) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป

 

จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่ สถานีสเตทเชลเบิร์ก (Stechelberg)นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) สู่ สถานีกริมเมลวาล(Grimmelwald) และต่อไปยัง หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอกบดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือ หมู่บ้านเมอเรน (Murren) คือ ยอดเขาไอเกอร์  (The Eiger) ยอดเขาเมิ้นส (The Monch) ยอดเขายุงค์ฟราว (The Jungfrau)หากมาในช่วง ดอกไม้ผลิ เม.ย. – ส.ค. ท่านจะพบกับดอกไม้ ป่า และดอกไม้ที่ถูกปลูกประดับไว้ตามบ้านเรือนสวยงามยิ่งยิ่งนัก และหมู่บ้านเมอเรน (Murren) ถือเป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์ จึงยังบริสุทธิ์ยิ่งนัก

 

จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวที่สูงที่สุดของ ยอดเขาชิลท์ฮอร์น (Schilthorn)สัมผัสความงามบนยอดเขา ณ ความสูง 2,970 เมตร เหนือ ระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาวที่ชิลท์ฮอร์นจะสามารถสนุกกับการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบนหิมะ และที่สำคัญบนยอดเขาชิลท์ฮอร์นแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของภัตตาคาร Piz Gloria ภัตตาคารพาโนรามา 360 องศา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her Majestic’s Secret เมื่อปี ค.ศ.1969

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองบน ยอดเขา

หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald)ซึ่งระยะทางเดิน เพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราวๆ 1 ชั่วโมง เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาเอลป์หมู่บ้านสไตล์ชาเลต์ แท้ๆ

 

นำท่านลงสู่ สถานีสเตทเชลเบิร์ก (Stechelberg)จากนั้นได้เวลานาท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น (Luzern)(ระยะทาง 79 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินค้าของที่ระลึกต่างๆ หรืออิสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

18.30 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Astoria Hotel หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่แปดของการเดินทาง (8)                    ลูเซิร์น -  ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทาง สู่ ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn)ตั้งอยู่ในตำบล Nidwalden ใกล้ กับชายแดนรัฐ Obwalden มีความสูงที่ 1,898 เมตร(6,227 ฟุต) นำท่านนั่งรถรางไอน้ำ ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า Cabrioกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลกที่คงมีความหมายมาจากคำว่า Cabriolet หรือ Convertible ซึ่งหมายถึง คล้ายรถเปิดประทุน ขึ้นสู่ยอดเขา Mount Stanserhornกระเช้าเปิดประทุน Cabrio ใช้งบประมานในการสร้างถึง ราคา 28,100,000 CHF สวิสฟรังซ์ (เป็นเงินไทยประมาณ 983,500,000 บาท) เส้นทางขนส่งสาธารณะแห่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ 1981 เสร็จในปี 1893 โดยนกธุรกิจ 3 ท่าน คือ Franz Josef Bucher-Durrer and Josef Durrer-Gasser

 

12.00 น.       อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองลูเซิร์น (Luzern)เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument)ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส

 

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำรอยซ์ (Reuss River) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส สะพานวิหาร (Chapel bridge) เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ ที่จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติความเป็นมาของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปีแล้วให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์/กือเบอลิน/ เอ็มบาสซี่ ร้านขายของที่ระลึก, ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ้งสินค้าชั้นดี ที่มีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 

18.30 น.       อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Astoria Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้าของการเดินทาง (9)                       ลูเซิร์น – ซูริค

07.30 น.       อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเคลอเตน (Kloten International Airport) กรุงซูริค (Zurich)  (ระยะทาง 52 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) มีเวลาให้ท่านได้ทำ แพคสัมภาระ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

13.30 น.       ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok)โดยเที่ยวบินที่ TG 971 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ชั่วโมง)

 

วันที่สิบของการเดินทาง (10)                     กรุงเทพฯ

05.30 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดโปรแกรมคลิกด้านล่าง
ll
ll
ll
ll
ll
V

 

Visitors: 181,793